Jaarverslag 2017 | Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving

Bestuursverslag 3
Missie en Doelstelling 3
Beleid 4
Verslag van de activiteiten in 2017 5
Vooruitblik naar 2018 6
Beleid omtrent de omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen 7
Financiële positie 7
Personalia en samenstelling bestuur 7
Toehoorders namens Achmea 8
Jaarrekening 2017 9
Balans 10
Toelichting 13
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 14
Toelichting op de balans per 31 december 2017 16
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 19
Overige gegevens 21
Gebeurtenissen na balansdatum 21
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 21
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MTY0