Project in uitvoering

Online seksuele intimidatie

Steun voor slachtoffers van ‘exposen’

In Nederland heeft een derde van de vrouwen onder de 27 jaar ervaringen met ongewenste seksuele toenaderingen via sociale media. Exposen is een specifieke vorm van online seksuele intimidatie waarvan met name jonge vrouwen van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst slachtoffer lijken te worden.  Zij worden op social media weggezet als ‘oneerbaar’ of ‘kech’, met vaak dramatische gevolgen voor henzelf en hun familie. Hogeschool InHolland gaat – allereerst binnen het hbo – onderzoeken wat de impact van ‘exposen’ is, met als doel aanknopingspunten te vinden voor interventies.

Het debat over culturele onderdrukking en seksualiteit is op dit moment heel actueel. Zichtbaar is hoe kwetsbaar jonge vrouwen in Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse gemeenschappen zijn. Ze worden makkelijk weggezet als ‘oneerbaar’ of ‘kech’ of er wordt gesteld dat ze de eer van de familie beschadigen. Deze online intimidatie kan, afhankelijk van de aard en frequentie, uiteenlopende psychische, fysieke en financiële gevolgen hebben voor de slachtoffers.

De onderzoekers willen zicht krijgen op de impact van ‘exposen’ door interviews en groepsgesprekken te houden onder 45 vrouwelijke hbo-studenten met een Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse achtergrond. Daarnaast worden ook negen mannelijke studenten geïnterviewd over de manier waarop zij aankijken tegen online seksuele intimidatie. Tot slot worden tien professionals geïnterviewd die voor de aanpak van het probleem belangrijk zijn. De bevindingen nemen de onderzoekers mee bij het ontwikkelen van oplossingsrichtingen.

Acceptatie en emancipatie

Doel van het onderzoek is te komen tot ondersteuning van (potentiële) slachtoffers. Het is belangrijk dat deze groep vrouwen zich gesteund voelt in hun ‘strijd’ voor acceptatie en emancipatie. Door netwerken op te bouwen (fysiek en online), begrip te kweken en gezamenlijk oplossingsrichtingen en interventies te bedenken, ontstaat een veilige ruimte op school. Slachtoffers zullen zich gehoord en gesteund voelen, omdat ze weten dat degenen met wie ze in contact staan inzicht hebben in hun problematiek. De wetenschap dat ze problemen niet alleen hoeven op te lossen, zal hun positie versterken.

SASS ondersteunt dit onderzoek met een subsidie van € 50.000

Ga naar overzicht »