Project in uitvoering

Zelfrijdende auto’s en aansprakelijkheid

Startknop voor zelfrijdende automodus

ZELFRIJDENDE AUTO’S VRAGEN OM NIEUW COMPENSATIESYSTEEM

Van zelfrijdende auto’s wordt veel verwacht. Verkeersveiligheid, rijcomfort en doorstroming zouden verbeteren dankzij deze voertuigen. Ze kunnen ongelukken, en dus menselijk leed, helpen voorkomen. Maar de techniek kent ook haar eigen risico’s. Wie is aansprakelijk als er iets mis gaat? Voldoen de bestaande aansprakelijkheidskaders nog wel? Dr. mr. Kiliaan van Wees van de faculteit Rechtsgeleerdheid van Vrije Universiteit Amsterdam gaat hier onderzoek naar doen.

De ontwikkeling van  ‘hoog-autonome voertuigen’ leidt tot belangrijke aansprakelijkheidsvragen. Als de techniek de rijtaak steeds meer overneemt van de bestuurder wie is dan aansprakelijk bij een ongeval? De eigenaar van het voertuig, de producent, de software leverancier? Het autonome functioneren en de technische complexiteit van deze systemen maakt dat bestaande aansprakelijkheidsregels zich veelal niet eenvoudig laten toepassen.

Het onderzoek zal (potentiële) knelpunten van het huidige systeem en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart brengen. Een van de oplossingrichtingen is de directe verzekering ofwel verkeersverzekering. Daarbij hoeft het slachtoffer de schade niet te verhalen op de tegenpartij, maar krijgt hij de vergoeding direct van de verzekeraar. Verzekeraars kunnen (letsel)schade daardoor in beginsel veel sneller en efficiënter afwikkelen. Langslepende aansprakelijkheidsdiscussies worden voorkomen.

Alternatief compensatiesysteem

Naast het in kaart brengen van de aansprakelijkheidsimplicaties van de introductie van hoog-autonome voertuigen is het onderzoek erop gericht wetenschappelijk en evidence-based advies te geven over een alternatief systeem van compensatie van verkeerschade: een verkeersverzekering. Een op een directe verzekering gebaseerd compensatiesysteem  scoort vanuit  slachtofferperspectief in potentie beter dan het aansprakelijkheidsrecht. Door de directe relatie tussen verzekeraar en verzekerde kan het afwikkelingstraject soepeler verlopen. Bovendien is er meer ruimte voor een op de behoeften van het slachtoffer en op re-integratie gerichte aanpak van verzekeraars. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn en herstel van slachtoffers, wat leidt tot minder kosten voor de maatschappij.

SASS ondersteunt dit onderzoek met een subsidie van € 10.000,-

Ga naar overzicht »