Helpt u de positie van slachtoffers in de zorg te verbeteren?

Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving (SASS) stimuleert en financiert onderzoek dat zich richt op het verbeteren van voorlichting, preventie of behandeling van slachtoffers. Heeft u een voorstel voor dergelijk onderzoek rondom de positie van slachtoffers in de zorg? Dan kunt u bij ons een aanvraag voor financiering indienen. SASS honoreert maximaal drie aanvragen met een totaalbedrag van € 300.000,-.

Dien voor 1 augustus 2017 uw onderzoeksvoorstel in

Slachtofferschap speelt in vele sectoren een rol, ook in de zorgsector. Slachtofferschap in de zorg brengt daarbij specifieke vragen met zich mee. Daarom financiert SASS projecten die gericht zijn op verdieping van de kennis over de manier waarop zorginstellingen en zorgprofessionals het beste om kunnen gaan met slachtoffers in de zorg, met als doel hun positie te verbeteren. Het bestuur van SASS nodigt organisaties van harte uit om met voorstellen rond dit speerpunt te komen.

Wat zijn mogelijke thema’s?

Is het huidige juridische kader rond slachtofferschap in de zorg wat slachtoffers willen?

‘Slachtoffer’ een zware term is en als zodanig een formele rol in juridische procedures. Bij slachtofferschap gaat het om een continuüm van negatieve ervaringen en voor een deel daarvan zijn juridische procedures noodzakelijk. Waar het ons om gaat is wat de behoefte is van een patiënt met een negatieve ervaring in de zorg en hoe daarmee wordt omgegaan. Duidelijk is dat een proactieve en ‘ontkokerde’ houding noodzakelijk is, maar wat zijn de best practices?

Hoe creëer je een open cultuur in het melden en leren van fouten?

Duidelijk is dat een open cultuur in organisaties, waarin melden en leren van fouten plaatsvindt, bijdraagt aan een betere posities van slachtoffers. Dat vraagt om bestuurlijke visie en regie enerzijds en terugkoppeling aan patiënten over wat er gedaan is naar aanleiding van een incident anderzijds. We weten onvoldoende of er ook echt geleerd wordt, hoe dat versterkt kan worden en of de patiënten daar vervolgens ook echt over geïnformeerd worden. 

Wat kunnen ziekenhuizen leren van andere zorginstellingen?

Het is begrijpelijk dat slachtoffers in ziekenhuizen veel aandacht krijgen. In ziekenhuizen vinden veel ingrepen plaats waarbij de relatie met nadeel van die ingreep duidelijk is. De situatie in andere zorgsectoren, zoals ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, is een andere. Daar wordt de behandelrelatie centraal gesteld in plaats van de behandeling an sich. Ook hebben patiënten en hun familie meer invloed op het beleid in het algemeen. De vraag is wat ziekenhuizen daarvan kunnen leren.

Deze thema’s zijn gebaseerd op een aantal gesprekken met stakeholders uit de zorgpraktijk, wetenschap en natuurlijk patiënten perspectief. In gesprekken is een groot aantal ideeën geformuleerd over onderzoeksvragen en projecten die aansluiten bij deze thema’s. Deze hebben we ter inspiratie opgenomen in de uitgebreidere Notitie Speerpunt ‘Verbeteren positie slachtoffers in de zorg’.

Het bestuur van SASS nodigt organisaties van harte uit om met voorstellen rond de drie bovenstaande thema’s te komen.

Wat moet u doen om de aanvraag in te dienen?

Een aanvraag kunt u uitsluitend per e-mail bij SASS indienen. De sluitingsdatum is 1 augustus 2017 om 12 uur ‘s middags. Op onze website kunt u het aanvraagformulier downloaden. Geeft u daarbij expliciet aan of het onderzoek plaatsvindt vanuit het perspectief van de patiënt, de professional of zorgorganisatie. U kunt het vervolgens ingevuld mailen naar sass@achmea.nl. Wij zien uw voorstel graag tegemoet.

Hoe en wanneer beoordelen wij de aanvragen?

De jury bestaat uit Wim Schellekens, Titia Lekkerkerk (namens Patiënten Federatie) en Olivier Gerrits (namens SASS). Zij beoordelen alle aanvragen.

Er wordt daarbij gekeken naar de mate waarin de subsidieaanvraag voorziet in onderbouwing, de doorlooptijd (maximaal 2 jaar) en de praktische toepasbaarheid: wat is de impact, is het project opschaalbaar en wat gaat een slachtoffer in de zorg merken van het project? Het voornemen is om de projectaanvragen door ervaringsdeskundigen te laten beoordelen op relevantie.

Na een eerste selectie worden maximaal 5 aanvragers in de gelegenheid gesteld om tijdens een bijeenkomst op 28 september vanaf 17 uur om via een ‘pitch’ de jury te inspireren en te overtuigen van het nut van de aanvraag. Per pitch is 15 minuten beschikbaar. Vervolgens zullen de juryleden maximaal 15 minuten aanvullende vragen stellen en is er ruimte voor discussie over het ingediende project.

De jury bepaalt diezelfde avond welke aanvragen gehonoreerd worden. Er worden maximaal drie aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 300.000,-.

Wie kan subsidie aanvragen?

Deze call is een open uitnodiging aan organisaties en om op het onderwerp slachtoffers in de zorg een onderzoek te starten en een projectvoorstel bij SASS in te dienen.

Waar moet u nog meer op letten?

  • De projecten die SASS financiert moeten leiden tot daadwerkelijke verbetering van de positie van slachtoffers in de zorg. Praktische toepasbaarheid van de projecten is dus cruciaal.
  • SASS subsidieert uitsluitend projecten die in Nederland worden uitgevoerd en vanuit in Nederland gevestigde organisaties of personen worden aangevraagd.
  • Subsidieaanvragen die worden ingediend bij SASS mogen voor het besluitvormingsmoment niet zijn gestart of voltooid. Besluitvorming met betrekking tot deze call zal plaatsvinden op 28 september 2017.
  • Het advies van de jury is bindend en er is geen mogelijkheid om hierover in beroep te gaan.

Tijdspad

  • Uiterlijk indienen van een subsidieaanvraag: voor 1 augustus 2017.
  • Voorselectie door de jury vindt plaats eind augustus 2017.
  • Op 6 september 2017 worden de aanvragers geïnformeerd over de uitkomsten van de voorselectie (projectaanvraag afgewezen of uitnodiging om te komen pitchen op 28 september).
  • Op 28 september 2017 van 17 tot 20 uur: pitch bijeenkomst en eindselectie projectaanvragen (alle aanvragers zijn hierbij van harte welkom).

Meer informatie?

Met vragen kunt u terecht bij Thea Freudenberger, secretaris/penningmeester van SASS via thea.freudenberger@verenigingachmea.nl of 06-22212143.