Helpt u de positie van ernstige verkeersslachtoffers verbeteren?

Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving (SASS) stimuleert en financiert onderzoek dat zich richt op het verbeteren van voorlichting, preventie of behandeling van slachtoffers. Heeft u een voorstel voor dergelijk onderzoek rondom de positie van ernstige verkeerslachtoffers? Dan kunt u bij een aanvraag voor financiering indienen. SASS honoreert maximaal 3 aanvragen met een totaalbedrag van € 225.000

Slachtofferschap speelt in vele sectoren een rol. Het verkeer is daarbij misschien wel een van de meest tot de verbeelding sprekende, omdat wij allemaal dagelijks op verschillende manieren deel uitmaken van het verkeer. Slachtofferschap in het verkeer brengt specifieke vragen met zich mee. Daarom financiert SASS projecten die gericht zijn op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het verkeer.  Het bestuur van SASS nodigt organisaties van harte uit om met voorstellen rond dit speerpunt te komen.

Wat zijn mogelijke thema’s?

Rol van de dader

Per jaar behandelen verzekeraars de – financiële – consequenties van zo’n 60.000 verkeersongevallen. Daarbij valt op dat er slechts weinig zaken bekend zijn, waarbij de dader openlijk betrokken is bij het lot van het slachtoffer. Of de oorzaak ligt in schaamte of ongeïnteresseerdheid weten we niet. Wat zeker is, is dat dit tot grote frustratie leidt bij het slachtoffer. Het slachtoffer mist de erkenning dat hem buiten zijn schuld iets is overkomen. Financiële compensatie door de verzekeraar is noodzakelijk, maar zeker niet voldoende.

Wij zouden dan ook willen weten waarom daders de slachtoffers niet benaderen. Zit er iets achter wat wij niet kunnen waarnemen? Zou contact tussen dader en slachtoffer helpen bij de verwerking? En op wat voor manier zou dat dan moeten gebeuren?

Slachtoffer centraal

De schaderegeling rond het slachtoffer is een ‘battle of experts’. Er zijn veel partijen die zich rond de regeling van de letselschade bewegen. Het nadelige effect is dat het slachtoffer anoniem wordt. Met andere woorden: de partijen houden zich weliswaar bezig met de belangen van het slachtoffer, maar het slachtoffer zelf maakt nauwelijks deel uit van het proces. Dit versterkt het slachtofferschap. Hoe krijgt het slachtoffer weer de regie over zijn eigen proces? Levert dit een bijdrage aan ‘empowerment’ van het slachtoffer? En vooral, hoe kan ‘secundaire victimisatie’ worden voorkomen.

Slachtoffers voor slachtoffers

Het komt voor dat slachtoffers na hun ongeval de belangenbehartiging instappen. Dit kan idealisme zijn, een onverwerkt rouwproces of een andere persoonlijke drive. De initiatiefnemers krijgen daarbij niet altijd de randvoorwaarden vervuld. Een voorbeeld: een slachtoffer die een hoge dwarslaesie had opgelopen, vroeg om subsidiering om een kring van ernstig getroffen slachtoffers op te richten. Deze subsidie werd afgewezen, omdat er organisatorische problemen voorzien werden. Hoe zouden we hulpverlening in de kring van getroffenen mogelijk kunnen maken? Hoe kunnen mensen die op latere leeftijd getroffen worden door een ernstige handicap geholpen worden bij hun integratie? Wat zijn verder de behoeften van deze groep gehandicapten?

Het systeem veranderen

Met de technologische ontwikkeling van hoog autonome voertuigen neemt ook de complexiteit van de aansprakelijkheidsvraag bij een verkeersongeval toe. De juridische positie van de bestuurder verandert. Naarmate de bestuurder meer afhankelijk is van technologie wordt hij meer en meer een derde en komen de producent en ontwikkelaar van het voertuig en de software als aansprakelijke partijen in beeld. Dit gegeven lijkt technisch, maar roept ook meer fundamentele vragen op. Onderzocht kan worden of een verandering van het systeem van wettelijke aansprakelijkheid de positie van het slachtoffer verbetert.

Preventie fietsongevallen

Het aantal verkeersgewonden met ernstig letsel is de afgelopen jaren met 10% fors gestegen. En dan gaat het vooral om de fietsers. Het aantal gewonden onder fietsers overstijgt hiermee het aantal gewonden onder automobilisten. Graag zouden we zien dat onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak van de stijging. En wat kunnen we doen aan preventie? Zijn de fietspaden nog wel geschikt voor het huidige fietsverkeer met het toenemende aantal e-bikes?

Deze thema’s zijn gebaseerd op een aantal gesprekken met stakeholders uit de letselschadepraktijk, wetenschap en natuurlijk patiënten perspectief. In gesprekken is een groot aantal ideeën geformuleerd over onderzoeksvragen en projecten die aansluiten bij deze thema’s. Deze hebben we ter inspiratie opgenomen in de uitgebreidere Notitie die op de onze site staat.

Het bestuur van SASS nodigt organisaties van harte uit om met voorstellen rond de bovenstaande thema’s te komen.

Dien uw voorstel in

Spreekt één van de invalshoeken u aan? Of heeft u zelf een idee voor een onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de positie van ernstige verkeersslachtoffers? Dien dan uw voorstel in bij SASS.

Wat moet u doen om de aanvraag in te dienen?

Een aanvraag kunt u uitsluitend per mail bij SASS indienen. De sluitingsdatum is 1 mei 2018 om 12 uur ‘s middags. Op onze site kunt u het aanvraagformulier downloaden. U kunt het vervolgens ingevuld mailen naar sass@achmea.nl Wij zien uw voorstel graag tegemoet.

Hoe en wanneer beoordelen wij de aanvragen?

De jury bestaat uit Theo Woudstra (Bestuurslid SASS), Diederik Greive (Hoofdofficier bij het Openbaar Ministerie) en Rosa Jansen (Directeur Slachtofferhulp Nederland). Zij beoordelen alle aanvragen. Er wordt daarbij gekeken naar de mate waarin de subsidieaanvraag voorziet in onderbouwing, de doorlooptijd (maximaal 2 jaar) en de praktische toepasbaarheid: wat is de impact en wat gaat een ernstige verkeersslachtoffer merken van het project?

Na een eerste selectie worden maximaal 5 aanvragers in de gelegenheid gesteld om tijdens een bijeenkomst op 14 juni 2018 om via een ‘pitch’ de jury te inspireren en te overtuigen van het nut van de aanvraag. Per pitch is 15 minuten beschikbaar. Vervolgens zullen de juryleden maximaal 15 minuten aanvullende vragen stellen en is er ruimte voor discussie over het ingediende project.

De jury bepaalt diezelfde avond welke aanvragen gehonoreerd worden. Er worden maximaal 3 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 225.000.

Wie kan subsidie aanvragen?

Deze call is een open uitnodiging aan organisaties om op het onderwerp ernstige verkeersslachtoffers een onderzoek te starten en een projectvoorstel bij SASS in te dienen.

Waar moet u nog meer op letten?

  • De projecten die SASS financiert moeten leiden tot daadwerkelijke verbetering van de positie van ernstige slachtoffers. Praktische toepasbaarheid van de projecten is dus cruciaal.
  • SASS subsidieert uitsluitend projecten die in Nederland worden uitgevoerd en vanuit in Nederland gevestigde organisaties of personen worden aangevraagd.
  • Subsidieaanvragen die worden ingediend bij SASS mogen voor het besluitvormingsmoment niet zijn gestart of voltooid. Besluitvorming met betrekking tot deze call zal plaatsvinden op 14 juni 2018.
  • Het advies van de jury is bindend en er is geen mogelijkheid om hierover in beroep te gaan.

Tijdspad

  • Uiterlijk indienen van een subsidieaanvraag: voor 1 mei 2018 om 12:00 uur.
  • Voorselectie door de jury vindt plaats op 14 mei 2018.
  • Op 21 mei 2018 worden de aanvragers geïnformeerd over de uitkomsten van de voorselectie (projectaanvraag afgewezen of uitnodiging om te komen pitchen op 14 juni 2018).
  • Op 14 juni 2018 van 17 tot 20 uur: pitch bijeenkomst en eindselectie projectaanvragen (alle aanvragers zijn hierbij van harte welkom).

Meer informatie?

Met vragen kunt u terecht bij Thea Freudenberger, secretaris/penningmeester van SASS via thea.freudenberger@verenigingachmea.nl of 06-22212143